Náhradní plnění

Šetřete zaměstnanecké náklady

Dne 29. června 2018 firma ABY servis s.r.o. uzavřela Dohodu s Úřadem práce ČR o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, která byla zavedena novelou zákona čísla 435/2000 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ).

Společnost ABY servis, s.r.o. je tak registrována v elektronické evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) jako poskytovatel náhradního plnění.

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v Ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelé tedy, tak jako dosud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní údaje o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.

Výše odvodu do státního rozpočtu činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašovanou MPSV za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením (dále jen OZP), kterou měl zaměstnavatel zaměstnávat.

Pro účely plnění povinného podílu se počet OZP, které si zaměstnavatel může započítat do tohoto plnění, vypočte tak, že z celkového objemu plateb za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral jako náhradní plnění (viz § 81 odst. 2 písm. b ZoZ) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

Pomůžeme vám se splněním povinnosti formou náhradního plnění 

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás nabídkou služeb ABY servis s.r.o. a připraví vám nabídku na míru vašim potřebám a přáním. 

Další služby ABY Servis s.r.o.


Fyzická ostraha objektů

Bezpečnost na prvním místě 

Úklidové služby 

Pravidelný úklid a údržba

Podpůrné služby 

Údržba objektů a jeho okolí